Skoči na glavno vsebino
Interni projekt: Šolski pes

Vključitev šolskega psa v vzgojno-izobraževalni proces prinaša spodbudno učno okolje z visoko stopnjo motivacije, aktivno udeležbo otrok, predvsem pa razvoj otrok na spoznavni, čustveni in socialni ravni. Učenci s pomočjo kužka usvajajo, ponavljajo in utrjujejo znanje na nekoliko drugačen način, hkrati pa ob tem razvijajo empatijo, spoštovanje, sprejemanje, samokontrolo, pozornost in sodelovanje.

CIRIUS Kamnik sodeluje z Društvom za terapijo z živalmi Ambasadorji nasmeha in je od vsega začetka vključen tudi v Mrežo šolski pes. V šolske aktivnosti se bodo vključevali štirje delovni pari. Vodnica Jasna Poznič s šolsko psičko Cini se bo redno vključevala v oddelek PPVIZ 3.J/4.J/5.J k učiteljici Sari Juretič.  Vodnica Urška Ivanovič s šolsko psičko Milo se bo redno vključevala v oddelek PPVIZ 3.M/4.M k učiteljici Albini Mljač. Vodnica Sonja Tomšič s psom Poldijem se bo redno vključevala v oddelek PPVIZ 3.A/4.A k učiteljici Ani Jelovčan. Vodnica Alenka Mozer se bo s psičko Mayo vključevala v oddelek PPVIZ 4.Š/5.Š/6.Š k učiteljici Irmi Golob. V aktivnosti s šolskimi kužki se bodo po dogovoru vključevali tudi učenci drugih oddelkov PPVIZ.

Nosilci: Albina Mljač, Sara Juretič, Ana Jelovčan, Irma Golob

Interni projekt: Korak k sončku

Projekt vodi OŠ Frana Albrehta. Vključeni so učenci petih razredov njihove šole in učenci 2. in 3. triletja OŠ CIRIUS Kamnik.

Cilji projekta so spoznavanje in sprejemanje drugačnosti ter oblikovanje take družbene in socialne klime v oddelku, ki bi otrokom s posebnimi potrebami kot manjšini omogočila občutek varnosti in sprejetosti med vrstniki. Učenci na dnevu dejavnosti preko konkretne izkušnje dobijo priložnost, da se postavijo v vlogo otrok s posebnimi potrebami in se medsebojno družijo z vrstniki OŠ CIRIUS Kamnik.

Nosilka: Irena Lamovec

Interni projekt: Kavarna Orion

V CIRIUSU Kamnik smo oblikovali prilagojeno učno okolje, ki smo ga poimenovali »Kavarna Orion«. Učencem omogoča pridobivanje in ohranjanje gibalnih, socialnih in delovnih kompetenc. Cilje s področja finomotoričnih spretnosti, motoričnega načrtovanja in grobe motorike učenci dosegajo preko rokovanja s kavnim aparatom, aparatom za pripravo pene in grelcem vode ter strežbe s pladnjem in podobnih aktivnosti. Dejavnost omogoča tudi pridobivanje in ohranjanje socialnih veščin ter jezikovno-komunikacijskih spretnosti. Delovne spretnosti in navade učenci pridobivajo preko priprave prostora, vseh potrebnih aparatov ter materiala, ki je potreben za delo v kavarni. Po opravljeni dejavnosti je potrebno prostor in pripomočke tudi pomiti ter pospraviti.

Nosilka: Matejka Zagožen

Interni projekt: Dan ljubezni

Sodelovanje na vseslovenskem dogodku ob prepevanju pesmi skupine Pepel in kri – Dan ljubezni. Ob tem se zberejo vsi učenci in zaposleni OŠ (EIS, NIS, PPVIZ) ter se ob kulturnem programu družijo. Primeri dejavnosti: petje, barvanje asfaltnih površin s kredo, socialne igre ipd.

Nosilka: Albina Mljač

Interni projekt: Varno in spodbudno učno okolje

Cilj projekta Varno in spodbudno učno okolje je oblikovanje konkretne, na ravni šole usklajene strategije za krepitev varnega in spodbudnega učnega okolja. Slednja mora biti prilagojena specifičnim potrebam in zmožnostim šole. Projekt je zasnovan tako, da se v prvem letu usposablja tim strokovnih delavcev osnovne šole z namenom oblikovanja strategije VSUO za raven šole. V drugem letu se na osnovi oblikovane strategije aktivnosti na šoli sistematično izvajajo in se spremljajo. V tretjem letu se nadaljuje izvajanje in nadgrajevanje šolskih strategij ter posameznih pristopov. Po izteku tretjega leta projekta vsi strokovni delavci OŠ nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti, ki so že dobro vpeljane v pedagoško delo in so se izkazale kot učinkovite. V letošnjem letu bomo izvedli delavnice socialnega in čustvenega vedenja in rezultate predstavili na strokovnih aktivih oz. na pedagoški konferenci.

Nosilci: Isabelle Morel Bera, Maja Poljanšek, Miran Antonin, Sara Juretič, Uršula Bukovec, Nataša Petrović, Neva Jelenko, Medina Muratović, Nina Grobelšek ter vzgojitelji

Državni projekt: nacionalna skrb za načrtno kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju na lokalni in nacionalni ravni Ministrstva za kulturo in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

Sodelovanje v mreži koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju KUV). Nacionalna skrb za načrtno kulturno-umetnostno vzgojo v VIZ (v nadaljevanju vzgoja in izobraževanje). Izobraževanje, osveščanje in sodelovanje pri raznih kulturno-umetniških dejavnostih.

Nosilka: Lota Kahne

Državni projekt: Program Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): Varno s soncem

Program Varno s soncem je usmerjen k seznanjanju učencev in preko njih tudi njihovih staršev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo. Starši bodo o projektu seznanjeni na uvodnem roditeljskem sestanku, ob začetku poletja pa še z obvestili o zaščitnih sredstvih, ki so potrebna za varno zadrževanje na prostem (zaščitna krema, ustrezna pokrivala …). V projekt so vključeni učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja CIRIUS Kamnik. Učitelji bodo učencem vsebine predstavili skozi usmerjene dejavnosti znotraj pouka v toplejših mesecih. Primeri dejavnosti: zgodbe in pesmi povezane s poletjem, uganke, izdelava sončne ure, poskusi, oblikovanje kotička »plaža«, likovno ustvarjanje na temo poletja, aktivni sprehodi z opazovanjem in merjenjem sence, uporabe zaščitnih sredstev ipd.

Nosilka: Sara Juretič

Državni projekt: Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2024, na nacionalni ravni ZRSŠ v sodelovanju s partnerji Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, MVI in MK

Umetnost v izobraževanju ima ključno vlogo pri celostnem razvoju otrok. Spodbuja ustvarjalnost, kritično razmišljanje, izražanje čustev in čustveno inteligenco ter razvija širok razpon veščin in sposobnosti, ki so pomembne za uspešno življenje v družbi nasploh.

Med 20. in 26. majem 2024 bo v slovenskih šolah in vrtcih potekal peti Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2024, katerega poslanstvo je prav spodbujanje ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja, empatije, trajnosti in proaktivnosti. Medresorski projekt temelji na petih ključnih stebrih, ki izhajajo iz povezovanja učiteljev, prečnega načrtovanja vsebin, razvoja učečih se skupnosti, evalvacije dosežkov ter ozaveščanja pomena in vloge umetnosti v izobraževanju. V okviru Unescovega svetovnega tedna umetnosti (Arts Education Week) se v slovenskih vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah zvrstijo številni dogodki, povezani z različnimi umetniškimi zvrstmi.

Projekt ponuja mladim ter njihovim mentorjem in mentoricam priložnost, da se odzovejo na aktualna družbena vprašanja, ter jih nagovarja v duhu dialoga in dejavnega iskanja rešitev na izzive sodobnega časa. Ob zaključku projekta v letu 2024 bo izšel zbornik prispevkov vseh vrtcev in šol.

Nosilka: Ditka Kobol

Related Images:

(Skupno 200 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost