Skoči na glavno vsebino

Program: ADMINISTRATOR (GIB)

Poklic: ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORKA

 

Trajanje izobraževanja:  4 leta (podaljšan program SPI za eno leto)

 • izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT)

Pogoji za vključitev:

 • uspešno zaključena osnovna šola z enakovrednim izobrazbenim standardom

ali

 • uspešno zaključen program nižjega poklicnega izobraževanja

Poklicne kompetence:

 • razvijanje sposobnosti za učinkovito kulturno komuniciranje s poslovnimi partnerji v slovenskem in tujem jeziku
 • ustrezno obvladovanje raznovrstnih praktičnih in operativnih administrativnih in tajniških del ter usposobitev za smiselno, estetsko in jezikovno pravilno oblikovanje tekstov po nareku ali predlogi
 • usposobitev za uporabo sodobnih programskih orodij pri poslovanju podjetja
 • usposobitev za prilagajanje spremembam na področju podjetništva (zlasti v majhnih in srednjih podjetjih) v pogojih sodobnega tržnega gospodarstva in informacijske tehnologije
 • pridobitev temeljne splošne ekonomske razgledanosti in privzgojitev čuta za odgovornost, red, disciplino, točnost, natančnost in vestnost
 • razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in pripravljenosti za vse življenjsko učenje ter samozavestno, urejeno in prepričljivo delovanje v družbi

Pogoji za dokončanje:

 • uspešno opravljene obveznosti vseh letnikov po izobraževalnem programu
 • uspešno opravljen zaključni izpit:
 • slovenščina (pisni in ustni del)
 • izdelek oz. storitev in zagovor

Prednosti izvajanja programa v Srednji šoli CIRIUS Kamnik:

 • program je modularno oblikovan in prinaša v proces izobraževanja sodoben didaktični koncept
 • manjša učna obremenitev dijakov – največ 28 ur pouka tedensko
 • možnost nadaljevanja šolanja v dveletnem programu PTI za poklic ekonomski tehnik v našem centru ali v drugih srednjih šolah
 • učenje drugega tujega jezika (nemščina) v okviru ur odprtega kurikula
 • številčno manjši oddelki
 • prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka
 • individualizirani program izobraževanja in usposabljanja opredeljuje prilagoditve delovnega mesta, učnega okolja, specialne pripomočke in prilagoditve
PREDMETNIK: ADMINISTRATOR SPI (GIB)
Oznaka Programske enote Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina 213 12
P2 Tuji jezik 164 9
P3 Matematika 213 12
P4 Umetnost 33 2
P5 Naravoslovje 132 6
P6 Družboslovje 132 6
P7 Športna vzgoja 164 7
Skupaj A 1051 54
B – Strokovni moduli
M1 Temelji gospodarstva 108 5
M2 Administrativno poslovanje 216 11
M3 Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje 243 12
M4 Upravni postopek 216 11
M5 Komuniciranje 135 7
M6 Tajniška opravila 135 7
Skupaj B 1053 53
Od tega minimalno za praktično izobraževanje: 
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk 594 24
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom  912 36
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
  Aktivno državljanstvo 30 2
Interesne dejavnosti 130 6
Skupaj D 160 8
E – Odprti del kurikuluma 
  Odprti kurikulum 602 27
Skupaj pouka (A+B+E)  2706 134
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)  1506 60
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  2866 142
Skupaj (A+B+Č+D+E)  3778 178
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)   2
Skupaj kreditnih točk   180
Število tednov izobraževanja v šoli 117   
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom 24   
Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela 7   
Skupno število tednov izobraževanja 148   

Related Images:

(Skupno 660 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost